• نام بازیکن : 404 Not Found       امتیاز :       دهکده ها :       حملات :       امتیاز تهاجم :       امتیاز دفاع :       فعالیت :       وضعیت :
 • نام بازیکن :       امتیاز :       دهکده ها :       حملات :       امتیاز تهاجم :       امتیاز دفاع :       فعالیت :       وضعیت :
 • نام بازیکن :

  Not Found

        امتیاز :       دهکده ها :       حملات :       امتیاز تهاجم :       امتیاز دفاع :       فعالیت :       وضعیت :
 • نام بازیکن :

  The requested URL /stats/rank_def_att.txt was not found on this server.

        امتیاز :       دهکده ها :       حملات :       امتیاز تهاجم :       امتیاز دفاع :       فعالیت :       وضعیت :
 • نام بازیکن :
        امتیاز :       دهکده ها :       حملات :       امتیاز تهاجم :       امتیاز دفاع :       فعالیت :       وضعیت :
 • نام بازیکن :
  Apache/2.2.15 (CentOS) Server at 78.47.123.62 Port 80
        امتیاز :       دهکده ها :       حملات :       امتیاز تهاجم :       امتیاز دفاع :       فعالیت :       وضعیت :
 • نام بازیکن :       امتیاز :       دهکده ها :       حملات :       امتیاز تهاجم :       امتیاز دفاع :       فعالیت :       وضعیت :
 • نام بازیکن :       امتیاز :       دهکده ها :       حملات :       امتیاز تهاجم :       امتیاز دفاع :       فعالیت :       وضعیت :
 • نام بازیکن :       امتیاز :       دهکده ها :       حملات :       امتیاز تهاجم :       امتیاز دفاع :       فعالیت :       وضعیت :
 • نام بازیکن :       امتیاز :       دهکده ها :       حملات :       امتیاز تهاجم :       امتیاز دفاع :       فعالیت :       وضعیت :